Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 145/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
145/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-12 03:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας ‘’Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ προϋπολογισμού δαπάνης 38.400,00 € και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εξ € 9.216,00  συνολικής δαπάνης 47.616,00 €, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 39/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου με τίτλο  ‘’Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία

2018-07-16T10:10:12+00:00 Ιούλιος 12th, 2018|
Back