Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 143/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
143/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-11 04:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημ. προϋ/σμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6279.005).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 47.616,00  € για την παροχή της υπηρεσίας ‘’ Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ βάσει  των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 & 2019 ως εξής:

στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  19.840,00 €, ως όριο πληρωμής

στο έτος 2019 ποσό 27.776,00 €

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  39/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθ/τας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου.

Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους 2019,  θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

 

Διαθέτει πίστωση ποσού  19.840,00 € σε βάρος του Κ.Α.   20-6279.005 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την παροχή της υπηρεσίας  ‘’ Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’. ως όριο πληρωμής για το 2018, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας

 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της  σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2018-07-12T01:36:16+00:00 Ιούλιος 11th, 2018|
Back