Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 142/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
142/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-05 02:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών κατόπιν των δημοσιευμάτων του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του νερού κολύμβησης των ακτών στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τους κ.κ. Μάρκελλο Παύλο και Παπακωνσταντίνου Κων/νο, προς τους  οποίους παρέχει την εντολή και το δικαίωμα  σε καθένα χωριστά ή από κοινού, να προβούν για λογαριασμό και προς το συμφέρον του Δήμου σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών Αρχών, για την αντίκρουση των ανυπόστατων δημοσιευμάτων του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του νερού κολύμβησης  στις παραλίες της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

Η αμοιβή των  ανωτέρω δικηγόρων θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013)

2018-07-09T14:04:15+00:00 Ιούλιος 5th, 2018|
Back