Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 141/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
141/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-27 02:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Βασιλείου Βουλτσίδη του Μιχαήλ κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να καταθέσει πλήρη φάκελο με έγγραφες προτάσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εντός της εις το νόμο ορισμένης προθεσμίας, για την αντίκρουση της  με αριθμό κατάθεσης 35/ΤΠ35/2018 αγωγής του Βασιλείου Βουλτσίδη του Μιχαήλ κατά του Δήμου και της ΔΕΥΑ καθώς και να παραστεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της απευθυνόμενης σε αυτό αγωγής σε οποιαδήποτε δικάσιμο αρχική ή μετά από αναβολή οριστεί. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ. να υπογράφει, υποβάλλει, και καταθέτει προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση επί των ισχυρισμών του αντιδίκου, να ασκεί οποιοδήποτε επιτρεπόμενο ένδικο μέσο. Να προτείνει και να εξετάζει μάρτυρες, πραγματογνώμονες, ή διαδίκους στο ακροατήριο, ή στον εκάστοτε τόπο εξέτασης αυτών. Γενικά να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, να ζητά να λαμβάνει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ή άλλα έγγραφα και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την περαίωση της άνω εντολής έστω και αν δεν κατονομάζεται στην παρούσα.

Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

 

2018-06-27T14:20:21+00:00 Ιούνιος 27th, 2018|
Back