Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 138/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
138/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-06 09:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (Αρ. μελ. 17/2018)

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει τα από 13-06-2018 και 21-06-2018, (1ο) και (2ο) Πρακτικά, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων».

2.Αναδεικνύει την εταιρεία  “Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” ως προσωρινή ανάδοχο της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 17/2018 σχετικής μελέτης

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίησή της.

2018-07-06T09:39:31+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Back