Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 130/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
130/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-22 10:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ευρισκομένου εντός του Δημοτικού Πάρκου Δ. Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι, το οποίο προορίζεται για αποκλειστική χρήση μαζικής εστίασης – μερικής επεξεργασίας πρόχειρου φαγητού, στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φώτιο του Εμμανουήλ για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών και με μηνιαίο μίσθωμα 210,00 €, σύμφωνα με την προσφορά του, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου και στο σύνολό της τη δαπάνη ανακαίνισης – αποκατάστασης του κτιρίου &  του ακάλυπτου χώρου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

 

 

2018-06-25T10:36:21+00:00 Ιούνιος 22nd, 2018|
Back