Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 111/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
111/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-25 08:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει το από 17/05/2018 (3ο) πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου» (αριθ. μελ. 14/2018) και κατακυρώνει τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης #74.214,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην επιχείρηση “ΣΟΥΡΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, έναντι ποσού #59.251,50# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α.24% εξ € #14.220,36# συνολικού ποσού #73.471,86# €, σύμφωνα με την προσφορά του, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι από Μάιο έως Ιούνιο 2018 και από Οκτώβριο 2018 έως Απρίλιο 2019.
  • Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίησή της.

2018-06-24T20:53:03+00:00 Μάιος 25th, 2018|
Back