Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 10/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
10/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-01-24 11:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Χαριτίδη Μαυρούδη του Καρόλου – Θεοδώρου κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα. Μπερσίμη Σοφία, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 2ο Μονομελές) στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ239/12-06-2019 προσφυγής με αίτημα συμβιβασμού από την Επιτροπή του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, του ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ του Καρόλου – Θεοδώρου, κατά του Δήμου μας, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.  

 

  1. Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με την προσφορά της και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

Η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, θα εκδοθεί με την έγκριση του δημοτικού προϋπολογισμού.

 

2020-02-03T11:26:56+00:00 Ιανουάριος 24th, 2020|
Back