Απόφαση Οικονομική Επιτροπής 137/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
137/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-28 10:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τα τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 35/2018 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων Δήμου & του ν.π.δ.δ. του”.
  • Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα:

 

 

  • για  τα ελαιόλαδα,  σπορέλαια, οπωροκηπευτικά,  κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά  και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα),  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει  από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών  της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο,  ενώ   
  • για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου-ζαχαροπλαστείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, προ ΦΠΑ.

Καταρτίζει τους όρους συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε απόρους δημότες, γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και τροφίμων (γάλα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου για το έτος 2018-2019, προϋπολογισμού δαπάνης #68.044,75# €  συμπεριλαμβανομένων των ΦΠΑ 13% & 24%

2018-06-29T10:27:58+00:00 Ιούνιος 28th, 2018|
Back