Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 201/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
201/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:50
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει κατά μέγιστο, δέκα (10) μετακινήσεις εκτός έδρας για τον κ. Δήμαρχο και δέκα (10) μετακινήσεις εκτός έδρας για τους Αντιδημάρχους, τις οποίες θα πραγματοποιήσουν τον μήνα Αύγουστο 2018.
  2. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, για τον μήνα Αύγουστο 2018, ως εξής:

10 μετακινήσεις Δημάρχου και 10 μετακινήσεις Αντιδημάρχων αυθημερόν για τον μήνα Αύγουστο: 20 × 10,00 € = 200,00 €.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2018-07-20T00:50:30+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back