Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 195/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
195/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 – 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Καθορίζει τον φορέα της τοπικής κοινωνίας που θα συμμετέχει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ο οποίος είναι ο “Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Αγ. Θεοδώρων ”, για τη διετία 2018 – 2020 (και συγκεκριμένα από 1/9/2018 έως και 31/8/2020 και πάντως το αργότερο μέχρι τη συγκρότηση  νέας Επιτροπής).

 

2.Ορίζει τη δημοτική σύμβουλο & Αντιδήμαρχο κα ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει κατά τη διετία 2018 – 2020 (και συγκεκριμένα από 1/9/2018 έως και 31/8/2020 και πάντως το αργότερο μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής), με αναπληρωτή της τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιο

επισημαίνοντας, ότι μετά την 31/08/2019, οπότε και λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος και συνεπεία αυτού και η θητεία των προαναφερθέντων δημοτικών συμβούλων, αν απαιτηθεί, αυτοί θα αντικατασταθούν με νεότερη Απόφαση.     

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συγκροτηθεί ακολούθως με απόφαση Δημάρχου, μετά και την υπόδειξη εκπροσώπων αφενός από τον ανωτέρω φορέα κι αφετέρου από τους λοιπούς φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 1566/85.

2018-07-20T00:56:28+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back