Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 192/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
192/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-25 11:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατανομή ποσού 23.805,00 € (11η δόση έτους 2014), 23.805,00 € (1η δόση έτους 2015) & 12.390,00 € (μερικό ποσό 2ης δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(απεχόντων των δ.σ. Κων. Λογοθέτη και Αθ. Μουζάκη)

 

1.Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 205/2016 (ΑΔΑ Ω29ΠΩΛ3-ΥΛΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την κατανομή ποσού 45.000,00 € στον Κ.Α. 30-7332.006 του σκέλους των εξόδων που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’.

2.Κατανέμει ποσόν 60.000,00 €,  που έχει αποδεχθεί με την υπ΄αριθμ. 213/2015 σε ορθή επανάληψη απόφασή του, προερχόμενο από τακτικές επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ. για έργα & επενδυτικές δραστηριότητες  δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) και αποτελεί την 11η δόση έτους 2014 (23.805,00 €) και την 1η δόση έτους 2015 (23.805,00 €) μαζί με μέρος της 2ης δόσης έτους 2015 (12.390,00 €),  στον Κ.Α. 30-7332.006 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’.

2018-07-25T23:14:51+00:00 Ιούλιος 25th, 2018|
Back