99/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
99/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-28 10:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
.

Περίληψη:

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1ο/24-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 1/2019), προϋπολογισμού δαπάνης 669.354,84 € πλέον ΦΠΑ.
2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινή ανάδοχο του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της με μέση έκτπωση 50.40/% είναι πλήρης και σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 1/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκείται προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3 της διακήρυξης.

2021-04-28T10:22:21+00:00 Απρίλιος 28th, 2021|
Back