57/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
57/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 07:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS
HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά
Γέφυρα» Λουτρακίου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 008374901000, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, επί υπάρχουσας αγροτικής οδού, όπως απεικονίζεται στο από Μάρτιο 2021 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:200, του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. Παντελέων Αθανάσιου, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3150/05-04-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (η οποία εξετάζει την έγκριση μόνο από τεχνική άποψη ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων – ορατότητας και απόστασης και όπως ελέγχθησαν από αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

2021-06-07T07:52:04+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back