48/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
48/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-05 09:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Θεόδωρου Λάϊου κατά Δήμου.

Περίληψη:

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα. Κλεπετσάνη Μαρία – Βασιλεία, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τμήμα 1ο Τριμελές) στις 04 Μαρτίου 2021, ημερομηνία συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης ΠΡ83/21-05-2020 προσφυγής, του Θεόδωρου Λάϊου μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου μας, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτήν εντολής μας.

2. Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο συνολικό ποσόν των #290,00# € (απαλλαγμένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την προσφορά της και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2021-03-05T09:43:16+00:00 Μάρτιος 5th, 2021|
Back