47/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
47/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-13 11:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) .

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 17-02-2021 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 95015), για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής, στους
 “ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΙΟΝΥΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ” για τα 1ο, 2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%, αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
 “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” για το 4ο ΤΜΗΜΑ της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #2.881,62# συνολικού ποσού #14.888,37# €, κρίνονται οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο.
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

2021-04-13T11:25:05+00:00 Απρίλιος 13th, 2021|
Back