451/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
451/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-22 10:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας ελαστικών.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 07-12-2020 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών (αριθ. μελ. 61/2020).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία “Δ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, ως προσωρινή ανάδοχο της ανωτέρω προμήθειας, καθότι η προσφορά της είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίησή της.

2020-12-22T10:54:57+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2020|
Back