447/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
447/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-01-08 10:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός
έδρας (Δεκέμβριος του 2020). Εξειδίκευση πίστωσης.

Περίληψη:

Εγκρίνει δέκα (10) εκτός έδρας μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και πέντε (5) των κ.κ. Αντιδημάρχων στο εσωτερικό, τον μήνα Δεκέμβριο 2020, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού #150,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 “Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία Δημάρχου – Αντιδημάρχων” του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού, για
α) δέκα (10) μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και
β) πέντε (5) μετακινήσεις των κ.κ. Αντιδημάρχων στο εσωτερικό τον μήνα Δεκέμβριο 2020 ήτοι
15 μετακινήσεις (αυθημερόν): 15 Χ10,00 € =150,00 €.

Η έγκριση της δαπάνης που προκύπτει και η διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

2021-01-08T10:05:35+00:00 Ιανουάριος 8th, 2021|
Back