445/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
445/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-16 12:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης
της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 65/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 65/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #66.836,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

2020-12-16T12:03:14+00:00 Δεκέμβριος 16th, 2020|
Back