443/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
443/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-16 12:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του νπδδ ‘’Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 110/2020 (ΑΔΑ Ω5ΓΞΟΞΔ1-9ΜΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας’’ με την οποία εγκρίνονται

Α.Ο οικονομικός απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του νπδδ “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, για το οικονομικό έτος 2017, από τον οποίο προκύπτει ότι καλώς έχει, φανερώνει δε αθροιστικά τα πιο κάτω κονδύλια Εσόδων και Εξόδων

2020-12-16T12:11:10+00:00 Δεκέμβριος 16th, 2020|
Back