42/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
42/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-11 01:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση,
ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

Περίληψη:

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου την 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, ημερομηνία συζήτησης της αναφερόμενης στο προοίμιο υπόθεσης, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που τυχόν θα δικάσουν κατ’ έφεση την ανωτέρω υπόθεση και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σ’ αυτόν εντολής μας.

2. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο συνολικό ποσόν των #496,00# € σύμφωνα με την προσφορά του και τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2021-03-11T13:05:57+00:00 Μάρτιος 11th, 2021|
Back