35/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
35/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέ
λεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε.
Αγ. Θεοδώρων’’.

Περίληψη:

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1ο/25-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ.88 – Ο.Τ.93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 42/2020), προϋπολογισμού δαπάνης 205.595,00 € πλέον ΦΠΑ.
2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ως προσωρινή ανάδοχο του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της με μέση έκτπωση 49,08/% είναι πλήρης και σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 42/2020 μελέτη.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκείται προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3 της διακήρυξης.

2021-02-26T12:20:31+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back