33/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
33/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανά
θεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρ
τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτρο
κίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων.

Περίληψη:

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2ο/09-02-2021 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου μας (αρ. μελ. 64/2020),, προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.680,00 συνολικής δαπάνης 39.680,00 €.
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. καθότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 64/2020 μελέτης και οικονομικά συμφέρουσα, έναντι ποσού 30.240,00 πλέον ΦΠΑ.
3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

2021-02-26T12:15:20+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back