27/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
27/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-11 09:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” έτους 2021.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, έτους 2021, του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, όπως αυτός έχει συνταχθεί – εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με την υπ’ αριθ. 1/13-01-2021 Απόφασή του, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:

Κωδικός Αριθμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέν ποσό
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 60.300,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 369.121,60
2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 359.472,66
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 69.450,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 981.844,26

Κωδικός Αριθμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋπολογισθέν ποσό
6 Έξοδα Χρήσης 171.116,40
7 Επενδύσεις 415.880,31
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 393.700,00
9 Αποθεματικό 1.147,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 981.844,26

2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 1/13-01-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του και εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας.

2021-02-11T09:43:17+00:00 Φεβρουάριος 11th, 2021|
Back