159/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
151/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης
της Κοινότητας Ισθμίας.

Περίληψη:

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης της Κ. Ισθμίας, στον κ. ΝΤΕΒΕ Γεώργιο του Χρήστου, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών για αποκλειστική χρήση Κ.Υ.Ε. -επιχείρηση μαζικής εστίασης και με μηνιαίο μίσθωμα #770,00# €, σύμφωνα με την προσφορά του, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, από το δεύτερο έτος της μίσθωσης, σε ποσοστό 2%.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού

2021-06-08T09:48:10+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back