154/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
154/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας παραλαβής
μοναδικό προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου
ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο Στάδιο
“Χ. ΘΩΔΗΣ” και ορισμού νέας ημερομηνίας λήξης διαγωνισμού
(27/2020 μελ.).

Περίληψη:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο Στάδιο “Χ. ΘΩΔΗΣ” (27/2020 μελ.), ορίζοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς την 30η/05/2021 και ώρα 23:55, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της υπ’ αριθ. 5515/2021 Διακήρυξης και την από 20-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.Δ.

2021-06-07T09:42:42+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back