142/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
142/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατροπής της εταιρείας
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” με τον δ.τ. “ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.” σε
Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020 .

Περίληψη:

Λαμβάνει απόφαση για την μετατροπή της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” με τον δ.τ. “ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.” , της οποίας μέλος είναι και ο Δήμος μας, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και την εναρμόνιση του καταστατικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2021-06-07T09:32:46+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back