141/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
141/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
μοναδικό την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 14-05-2021 Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (μέρος από το 1ο ΤΜΗΜΑ της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).
2. Αναδεικνύει τον κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ – Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, ως ανάδοχο για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, καθότι η προσφορά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των #40.322,58# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #9.677,42# στο συνολικό ποσό των #50.000,00# €, είναι πλήρης και σύμφωνη με την υπ’ αριθ. 129/2021 ΑΟΕ.
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

2021-06-08T09:27:46+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back