100/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
100/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Σαλώμης Βαχτανγίδου
κατά Δήμου.

Περίληψη:

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα Καλαμπόγια Αναστασία, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικ. Πρωτ Κορίνθου (Τμήμα 1ο Τριμελές) στις 4 Νοεμβρίου 2021, μετά από αναβολή, για τη συζήτηση της με αριθμό καταχ ΑΓ129/07-07-2020 αγωγής αποζημίωσης της Σαλώμης Βαχτανγίδου Ν. κατά του Δήμου και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτήν εντολής μας.
Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο ποσόν των 2.930,00 € σύμφωνα με την προσφορά της.

2021-04-20T14:10:10+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Back