Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
409/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας λογισμικού και αδειών
χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

408/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.

407/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης τεχνητού
χλοοτάπητα γηπέδου Ισθμίας.

406/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού ακτών Δήμου,
• Προμήθειας εντύπων – αφισών,
• Προμήθειας ελληνικών γιρλαντών

403/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

402/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και
καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων,
προς αποφυγή διάδοσης του COVID -19, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

389/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 18322/2020 τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας
συντήρησης, επισκευής λοιπού αθλητικού εξοπλισμού.

388/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή και
συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων
στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων’’.

387/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋ/σμού
τρέχοντος έτους.

386/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 223.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για
την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

385/2020 Οικονομική Επιτροπή

Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής της “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” κατά της υπ’ αριθ. 327/2020 Α.Ο.Ε. στα
πλαίσια σύναψης σύμβασης προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών για την
κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης .

384/2020 Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 316/2020 Α.Ο.Ε. Έγκριση του νέου
πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου
“Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”.

383/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη –
επίδοση Εξώδικης διαμαρτυρίας προς την Ανώνυμη
Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) κατόπιν της
υπ΄ αριθ. 162/2020 σχετικής Α.Δ.Σ.

381/2020 Οικονομική Επιτροπή

Θ Ε Μ Α 9ο :΄Εγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης πα
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δή-
μου στα πλαίσια της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου για
περίοδο 2020-2023.

380/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους για την κάλυψη των δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν της υπ΄αριθμ΄160/2020 ΑΔΣ.

« First ‹ Previous 1 14 22 23 24 25 26 34 39 Next › Last »
Back