Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
41/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αυτοτελούς προσφυγής
και έφεσης κατόπιν της υπ’ αριθ. Α682/2020 Απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου.

40/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας.

39/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )”.

38/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 )”.

37/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019)”.

35/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέ
λεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε.
Αγ. Θεοδώρων’’.

34/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισσης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

33/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανά
θεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρ
τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτρο
κίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων.

29/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου.

28/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Αισθητική, λειτουργική, περιβαλ
λοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων’’.

27/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” έτους 2021.

26/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2020 (Δ΄τρίμηνο).

25/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας
Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου:
“Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και
αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου”.
Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής.

25/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας
Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) για την υλοποίηση του έργου:
“Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και
αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου”.
Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής.

24/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1453/02-02-2021 Α.Δ. περί διορισμού
πληρεξουσίου δικηγόρου, λόγω κατεπείγοντος.

« First ‹ Previous 1 12 20 21 22 23 24 32 43 Next › Last »
Back