Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
79/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού
και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

78/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσίας ασφάλειας και
επιτήρησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

77/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου (αριθ. μελ. 4/2021).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

76/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση συμμετοχής του Δήμου μας με ιδίους πόρους στην πρόταση
με τίτλο ‘’Δημιουργία Πράσινου Σημείου και γωνιών ανακύκλωσης Δή-
μου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ του Ε.Π. ‘’Υποδομές
μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στον άξονα προτεραι
ότητας 14 ‘’Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)’’ με τίτλο ‘’Δημιουργία Πρά
σινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου’’.

75/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες
του Δήμου (Αριθ. Μελ. 1/2021).

74/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου (Αριθ. Μελ. 2/2021).

73/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμή-
θειας και τοποθέτησης στεγάστρων.

72/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών
υλικών & υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

71/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ” του άξονα προτεραιότητας “Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός” με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών
αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ”.
Ορισμός υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης.

70/2021 Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.
Λουτρακίου (Α΄ ΦΑΣΗ)”.

69/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

66/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου μας.

65/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ν.
3463/2006.

64/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

63/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(αρ. μελ. 78/2018).

« First ‹ Previous 1 8 16 17 18 19 20 28 41 Next › Last »
Back