Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
227/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού
σαρώθρου 6 m3 (Αριθ. μελ. 9/2021).

226/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του
έργου ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκ
μεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

225/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Προμήθεια δενδρυλλίων,
σπόρων και καλλωπιστικών φυτών”.

224/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Συγκρότηση και Λειτουργία
Φιλαρμονικής Ορχήστρας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου

223/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή
λοιπών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών”.

222/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Προμήθεια αρδευτικού εξοπλι
σμού’’.

220/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.
11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020)”.
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

219/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού
εκπόνησης της μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του
Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (Αριθ. μελ. 25/2021).
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

218/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην
Πρόσκληση με τίτλο ‘’Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότη
τας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες’’.

217/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Ιούλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

216/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

215/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με
υδραυλική ράμπα.

214/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπι
κών – εκτυπωτικών μηχανημάτων.
.

213/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου.

212/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λογισμικού και αδειών
χρήσεις του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 43 Next › Last »
Back