Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2,002,021/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της Πε
ριφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση προς
βάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου

238/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 11611/2021 τεχνικής έκθεσης για τη διοργάνω
ση από τον Δήμο μας καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των Φεστιβάλ Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώ
ρων.

237/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 11633/2021 τεχνικής έκθεσης για τη διοργάνω
ση από τον Δήμο μας καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων. Εξειδίκευση πίστωσης.

236/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α589/2020 απόφασης Μον.
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

235/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της
από 30-06-2021 εξωδίκου οχλήσεως τρίτων προς τον Δήμο.
.

233/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής
κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

231/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2020

230/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και έγκριση Τεχνικής Έκθεσης.

229/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν
της υπ’ αριθ. 28/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου μας

228/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 65.959,95€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή
μη παραλίες του Δήμου.

227/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού
σαρώθρου 6 m3 (Αριθ. μελ. 9/2021).

226/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του
έργου ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκ
μεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

225/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Προμήθεια δενδρυλλίων,
σπόρων και καλλωπιστικών φυτών”.

224/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Συγκρότηση και Λειτουργία
Φιλαρμονικής Ορχήστρας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου

223/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή
λοιπών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών”.

1 2 3 11 34 Next › Last »
Back