Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
44/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

42/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

41/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας, έως και 31/12/2022.

39/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Προέδρου Δ.Σ. λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων της (ως προς τις υπόλοιπες παρατάξεις).

138/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, 2020 – 2023 (Β΄ φάση – “Επιχειρησιακός Σχεδιασμός”).

135/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

134/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

133/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
μας, για το σχολικό έτος 2022- 2023.

127/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022

127/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 (ορθή επανάληψη).

123/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 153/2020 Α.Δ.Σ. περί
εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου για τις συναλλαγές του με την Τράπεζα της
Ελλάδος.

123/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα
τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε.
ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’, στα παρακάτω θέματα :
α)Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως
Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογι-
στή από ευθύνες διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01 – 31/12/2020.
γ)Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021– 31/12/2021.
δ)Ανακοινώσεις και προτάσεις.

122/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου για συναλλαγές του νπδδ “Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” με Τράπεζες,
Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

121/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με Τράπεζες, Οργανι-
σμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές του, για το έτος 2022.

120/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ,
καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

1 2 3 11 26 Next › Last »
Back