Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
189/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

69/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

67/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

66/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία),
έτους 2021, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας”.

61/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2019.

74/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης
& λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου.
Καθορισμός ύψους Τέλους κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου και εγγυητικής επιστολής.

73/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστα –
σης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11)
στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατά –
ληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

62/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού
δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής
Οδού – Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως
δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστά –
σεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφορια –
κών ρυθμίσεων στην περιοχή.

29/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μπαντούνα ΄Αννα προέγκρισης εγκατάστασης ψυχα
γωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο επί της
οδού Σαρωνικού 19 εντός του Ο.Τ. 20 στους Αγ. Θεοδώρους.

63/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Α΄ τρίμηνο).

65/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

64/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

68/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021)
στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

193/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
παροχή υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Ενέργειες και
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου ‘’Παρεμβάσεις αναβάθμι
σης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου’’.

191/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης του συμ
βατικού χρόνου και ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσα του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018’’.

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 15 81 Next › Last »
Back