Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας«, προϋπολογισμού δαπάνης #74.400,00# €, με όριο πληρωμής για το έτος 2021 το ποσό των #48.500,00# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης.

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μαυροειδής Ιωάννης τηλ. 27443 60126).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Προθεσμία υποβολής : 17/05/2021 09:30:00

Συνημμένα :
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       
  • 106ΑΟΕ      
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_      
  • ΤΕΥΔ 6579      
  • ΤΕΥΔ_      
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 6579      
  • ΜΕΛΕΤΗ 10 2021      
2021-05-06T13:15:13+00:00 Μάιος 5th, 2021|
Επιστροφή