ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ́Χ. ΘΩΔΗΣ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ́Χ. ΘΩΔΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου)

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών του ανοικτού,
δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών
αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν
στο Στάδιο «Χ. ΘΩΔΗΣ» (27/2020 μελ.), ορίζοντας ως νέα καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς την
30η
/05/2021 και ώρα 23:55, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της υπ’ αριθ. 5515/2021
Διακήρυξης και την από 20-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υ.Δ.

Δείτε εδώ την αρχική δημοσίευση 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ́Χ. ΘΩΔΗΣ

Προθεσμία υποβολής : 30/05/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 154/2021       
2021-05-21T16:57:53+00:00 Μάιος 21st, 2021|
Επιστροφή