Εκπόνηση της μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Εκπόνηση της μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα στην
προθεσμία του άρθρου 14 της οικείας διακήρυξης, είτε:
α. με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
β. με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,
γ. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.1 της διακήρυξης, και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης,
συνολικού προϋπολογισμού #47.120,00# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
24%, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 25/2021 σχετική μελέτη.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Ιάσονος 1, Λουτράκι, στις
9/9/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής
προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή αυτού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι συγκεκριμένα:
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης27.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσειςνα περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικώνπροσώπων μπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν
και τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 20 της διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
ε π τ α κ ο σ ί ω ν ε ξ ή ν τ α ε υ ρ ώ (760,00 €) ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4785/2021, 4472/2017,
4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, τον Αστικό κώδικα και των λοιπών νομοθετικών
διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-
agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα

θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη
Διαύγεια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος, τηλ. 2744 360170).

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή XML

 

Προθεσμία υποβολής : 09/09/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς _      
  • (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)      
2021-07-30T13:32:27+00:00 Ιούλιος 30th, 2021|
Επιστροφή