Εκμίσθωση ακίνητου στην πλατεία της Κυράς Βρύσης της Δ.Κ Ισθμίας, για χρονική διάρκεια τριών ετών για αποκλειστική χρήση Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης.

Εκμίσθωση ακίνητου στην πλατεία της Κυράς Βρύσης της Δ.Κ Ισθμίας, για χρονική διάρκεια τριών ετών για αποκλειστική χρήση Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης.

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων  Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ 270/81, «Περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων»,

 Και έχοντας υπόψη: 

 1. Τo από 21-01-2021/Δ.Υ  Πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου μας 
 2. Την υπ’ αρίθ.4/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας 
 3. Την  υπ’ αρίθ.31/2021 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου μας 
 4. Την υπ’ αρίθ.117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Κυρά Βρύσης στην Δ. Κ. Ισθμίας, για χρονική διάρκεια τριών ετών για αποκλειστική χρήση Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης –, οι όροι της δημοπρασίας  έχουν ως εξής:

                                                                                                                

Άρθρο 1ον  

Αντικείμενο της δημοπρασίας 

Εκμίσθωση ακίνητου στην πλατεία της Κυράς Βρύσης της Δ.Κ Ισθμίας, για χρονική διάρκεια τριών ετών για αποκλειστική χρήση Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης. Το ακίνητο διαθέτει ισόγειο χώρο 122,40τ.μ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται αίθουσα ανάπτυξης καθισμάτων, παρασκευαστήριο, λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμων, αποθηκευτικός χώρος και πέντε τουαλέτες.

Επίσης διαθέτει εξωτερικούς χώρους στον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο του Κ.Υ.Ε – Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Π1,Π2) συνολικής εκτάσεως 155,275 τ.μ. για πιθανή ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως τούτο εμφαίνεται από την κάτοψη ισογείου των εγκεκριμένων σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που προσαρτάται εις την παρούσα και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τούτο αποκλειστικά ως Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης.   

 

Άρθρο 2ον 

Ελάχιστο όριο προσφοράς και αναπροσαρμογή μισθώματος

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 250,00€/μήνα, επί του οποίου θα πλειοδοτήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το επιτευχθέν μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ΄ έτος από το δεύτερο έτος της μίσθωσης σε ποσοστό 2%. 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Δημοτικό Ταμείο προκαταβολικά για κάθε μήνα της μίσθωσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς τον Δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης των δημόσιων εσόδων, επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες προσαυξήσεις.  

   

Άρθρο 3ον 

Χρόνος και τόπος δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Λουτράκι που βρίσκεται επί των οδών Ιάσονος 1 και Εθν. Αντιστάσεως, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής,  την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30 π.μ. (ώρα έναρξης) – 10:00 π.μ. (ώρα λήξης).

Η διακήρυξη του Δημάρχου που αφορά την παρούσα μίσθωση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν την διεξαγωγή της στην εξώθυρα των Δημοτικών Καταστημάτων Λουτρακίου & Ισθμίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του του Π.Δ 270/81, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 Άρθρο 4ον 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά

Στην δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε  εταιρικής μορφής.  

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο και του εγγυητή του 
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου το καταστατικό και τις τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Επιπλέον για τις ΕΠΕ και Α.Ε το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου και Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στο οποίο ανήκει ο συμμετέχων ώστε να αποδεικνύεται ότι διαθέτει σχετική εμπειρία σε ανάλογο επάγγελμα
 4. Εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς ήτοι 10% x 250 x 36μήνες = 900,00ευρώ, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην  υπηρεσία του Δήμου μας μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του  μισθώματος  για τρία  έτη.
 5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 6. Φορολογική Ενημερότητα 
 7. Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) προς τον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων .
 8. Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή προς τον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων .
 9. Πιστοποιητικό   περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού η άλλης ανάλογης κατάστασης σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.
 10. Απόσπασμα  ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ α) των φυσικών προσώπων β) των εταίρων των προσωπικών εταιριών γ) για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου,   του διαχειριστή της  εταιρείας. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης των ανωτέρω 8 & 9 εγγράφων – δικαιολογητικών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω     περιπτώσεις και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως.

 1. Διαβατήριο και Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
 2. Ο συμμετέχων στη δημοπρασία για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται  ως μετέχων για ίδιο αυτού λογαριασμό. 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει   ότι:

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα,

β) έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου και των εγκαταστάσεων του

γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

 

Άρθρο 5ον 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

Η δημοπρασία διεξάγεται ενώπιον της  Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και την ώρα που έχει καθοριστεί. Όσοι συμμετέχουν στην δημοπρασία,  θα πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όσοι δεν καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας της δημοπρασίας. 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 250,00ευρώ  ως μηνιαίο μίσθωμα

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπώνυμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ως μετέχων για ίδιο αυτού λογαριασμό. 

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.       

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με την συμμετοχή του στην δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  

Η μη κατακύρωση της δημοπρασίας ή ο αποκλεισμός οποιουδήποτε πλειοδότη, δε συνεπάγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος του Δήμου, για οποιαδήποτε αιτία. 

                                               

Άρθρο 6ον

Διάρκεια μισθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει, με κοινή συμφωνία των μερών, τη σύμβαση που θα καταρτισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Άρθρο 7ον

Υπογραφή της σύμβασης 

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, και ενεργείται αναπλειστηριασμός. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 8ον

Όροι της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

 1. Ο μισθωτής πρέπει να εκμεταλλεύεται ο ίδιος το μίσθιο και προκειμένου περί νομικού προσώπου, δια του νομίμου εκπροσώπου του. Η ολική ή μερική και με οποιοδήποτε  τρόπο παραχώρηση του μισθίου, καθώς και με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της μίσθωσης, απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται και η πρόσληψη συνεταίρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου.
 2. Από τη συμμετοχή του και μόνο στην δημοπρασία αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων έχει επισκεφθεί το Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης και έχει διαπιστώσει ότι όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός λειτουργούν άριστα, υποχρεούται δε ο μισθωτής να διατηρήσει αυτές καθώς και τον εξοπλισμό που του έχει παραχωρηθεί όπως και ολόκληρο το κτίριο του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης, σε άριστη κατάσταση και να τα αποδώσει κατά τη λήξη ή λύση της μισθώσεως στην ίδια αρίστη κατάσταση, διαφορετικά υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης στο Δήμο και καταπίπτει υπέρ του προηγούμενου η εγγυητική επιστολή που θα έχει στο Δήμο. 
 3. Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθμισης, καλλωπισμού κ.λ.π. του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη οφειλόμενη σε μη συνήθη χρήση, θα αποκαθιστά ο μισθωτής με δικά του έξοδα. 
 4. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην δημοπρασία υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.
 5. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το Δήμο ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης, έστω και αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα, με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.
 6. Αν η προθεσμία που έχει δοθεί στον μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης, είναι δυνατόν ο Δήμος να προβεί για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στη περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή, αφού εκδοθεί καταλογιστέα  απόφαση του Δήμου σε βάρος του.
 7. Συνομολογείται ρητά, ότι  η άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του Δήμου, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες, που έρχονται από αυτή.
 8. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις αγορανομικές, αστυνομικές, φορολογικές, διοικητικές και λοιπές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις για την καθαριότητα, την υγιεινή και την καλή φήμη του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης.
 9. Ο ίδιος επίσης υποχρεούται στην καταβολή των πάσης φύσεως φόρων τελών, δικαιωμάτων και λοιπόν επιβαρύνσεων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης, προς πάντα τρίτο καθώς και των καταναλώσεων ύδατος, ηλεκτρικού και τηλεφώνου. 
 10. Κάθε προηγούμενη παράβαση θεωρείται προσωπική του, δυνάμενη να επιφέρει την άμεση απομάκρυνση του από την εκμετάλλευση του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης, διαλύσεως της σχετικής συμβάσεως αζημίως για το Δήμο, την αναζήτηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του τελευταίου από τον πρώτο και την έκπτωση της κατατεθειμένης εγγυήσεως του Δήμου.
 11. Ο Δήμος δύναται οποτεδήποτε να ασκεί έλεγχο για τη διαπίστωση τηρήσεως των όρων της παρούσης.
 12. Ο εξοπλισμός του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης γίνεται με δαπάνες του μισθωτού και πρέπει να είναι καινούριος, καλής ποιότητας και αισθητικής. Το μίσθιο θα παραδοθεί στον μισθωτή ως υφίσταται σήμερα, με δική του υποχρέωση την προμήθεια και τοποθέτηση όλου του αναγκαίου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και τα απαιτούμενα σκεύη, έπιπλα, είδη, συσκευές και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί για τη εύρυθμη και σωστή λειτουργία του. Ο μισθωτής με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση να εκκενώσει και να παραδώσει το Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης και τον εξοπλισμό που του έχει παραχωρηθεί στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε.
 13. Η παράδοση θα γίνει με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης που θα συνταχθεί μεταξύ των δυο μερών.
 14. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στο Δήμο τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως, και την για οποιαδήποτε αιτία λύσης της, και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση του Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης ή από αποκλειστική υπαιτιότητα του κατέστησε αυτήν ανέφικτη, όπως π.χ με την μη αποκομιδή από το  Κ.Υ.Ε. – επιχείρηση μαζικής εστίασης κινητών πραγμάτων που τυχόν προσκόμισε σ΄ αυτό, υποχρεούται ο μισθωτής να καταβάλλει στον εκμισθωτή σαν αποζημίωση και ποινική ρήτρα 150,00€ ημερησίως.
 15. Ο Δήμος κατά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, εφόσον ο μισθωτής δεν παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου, δικαιούται με τα δικά του μέσα και με δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή να αποκομίσει τα προσκομισθέντα σε αυτό κινητά πράγματα των οποίων κατά τεκμήριο αμάχητο θεωρείται κύριος και νομέας (ο μισθωτής) και επίσης δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει, είτα να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.
 16. Ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημιά που θα υποστεί από την παράβαση των όρων της συμβάσεως.
 17. Ο Δήμος σε περίπτωση παράβασης οποιοδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης που  θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση μισθώματος για όποιο λόγο ή αιτία, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη, η κατατεθειμένη εγγύηση να εκπέσει υπέρ του Δήμου ή ο τελευταίος να κάνει έξωση στον μισθωτή σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 647 και επομ. του Κώδικα Πολ. Δικονομίας.
 18. Ο ίδιος μισθωτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μισθώσεως προ της λήξεως της από υπαιτιότητα του σε αποζημίωση του Δήμου ίση με τα αναλογούντα μισθώματα, μέχρι λήξεως της μισθωτήριας σύμβασης.
 19. Εκτός από τη μονομερή καταγγελία της σύμβασης από το Δήμο κατά τα προηγούμενα η λήξη της συμβάσεως χωρεί αυτοδικαίως στις περιπτώσεις θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές το μίσθιο  περιέχεται στην κατοχή του Δήμου. Στους κληρονόμους του μισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα μισθωτικό δικαίωμα.
 20. Η διαδικασία απόδοσης του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/97 και θα αποδίδεται στο Ταμείο του Δήμου, μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.
 21. Η βεβαίωση θα γίνεται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Π.Α και θα κατατίθενται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας, καθώς και την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση. 
 22. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 του Νόμου 1080/80 και άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2946/01.
 23. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την υγιεινή κατάσταση όλων των προϊόντων που διαθέτει προς κατανάλωση. 
 24. Ο μισθωτής και ο εγγυητής αντίστοιχα οφείλουν να δηλώσουν την διεύθυνση της οικίας τους που διαμένουν, με πλήρη και ακριβή στοιχεία, προς τους οποίους θα γίνονται οι κοινοποιήσεις παντός εγγράφου και δικογράφου.
 25. Ο μισθωτής υποχρεούται να λάβει όλες γενικά τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία του παραπάνω μισθίου, και να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας, όπως και, τις Αστυνομικές, Υγειονομικές, Τουριστικές, Πολεοδομικές, Αγορανομικές ή τις τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους. 

 

Άρθρο 9ον

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

Α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

Β)μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,

Γ)μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

3) Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

4) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

5) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ 270/1981  και του Ν.3463/2006. 

 

Άρθρο 10ον

Λοιπές διατάξεις 

1)Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Τα τυχόν κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

3) Περίληψη των όρων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των τοπικών Δημοτικών Καταστημάτων.             

 

 

Άρθρο 11ον

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων  καθημερινά  και ώρες 8.00 – 14.00. Διεύθυνση: Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι. Τηλέφωνο: 27443 60161 Παντελέων Χαράλαμπος, email:xaralampos.panteleon@loutraki.gr 

Προθεσμία υποβολής : 17/05/2021 09:30:00

Συνημμένα :
 • Διακήρυξη       
2021-05-05T13:40:45+00:00 Μάιος 5th, 2021|
Επιστροφή