ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06, του Π.Δ 270/81, του Ν. 2971/01, την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (Φ.Ε.Κ 1864/15-5-2020 τ. Β’) ΚΥΑ Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06- 2020 τεύχος Β’) των υπ΄ αριθ. 124/2017 Α.Δ.Σ. «Περί έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης με δημοπρασία», της υπ’αριθμ. 40/2021 Α.Ο.Ε. »Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας», της υπ’αριθμ. 39/2020 Α.Ο.Ε. »Περί καθορισμού χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στον Δήμο μας έως και 31/12/2021», της υπ’αρίθμ. 102/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» καθώς και του υπ’ αριθ. 26698/16-04-2021 εγγράφου της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφ. Περιουσιών – Κτηματική Υπηρεσία Κορινθίας περί μη αντίρρησης ως το περιεχόμενο των όρων της δημοπρασίας και το υπ’ αριθμ. 9172/19-06-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με έδρα την Πάτρα περί έγκρισης ανταλλάγματος της Κ.Υ.Α. παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στον Δήμο μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ως αναφέρονται στο άρθρο 1ο της παρούσης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη – πρόσκληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Λουτράκι ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 27 η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Μ.Τρίτη και ώρα 09:30 – 10:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο γραφείο εσόδων του Δήμου στους Αγίους Θεοδώρους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ανδρέου Αικατερίνη -Τηλέφωνο: 2741 3 60419 – e-mail: andreou@loutraki.gr).

Προθεσμία υποβολής : 27/04/2021 09:30:00

Συνημμένα :
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       
2021-04-19T12:09:06+00:00 Απρίλιος 16th, 2021|
Επιστροφή