Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6m3

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6m3

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την ανάθεση της προμήθειας ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6m3, συνολικού προϋπολογισμού #272.800,00# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9/2021 σχετική μελέτη.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Μαΐου 2021, ημέρα  Παρασκευή, και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 20η Ιουνίου 2021 ημέρα  Κυριακή, και ώρα 23:55.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

            Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

            Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

            Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

            Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της διακήρυξης.      

            Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00 €).

            Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, τον Αστικό κώδικα και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

            Η διακήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.      

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μαυροειδής Ιωάννης, τηλ. 2744 360126).

 

                                                                                               

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΕΕΕΣ σε μορφή xml

ΕΕΕΣ σε μορφή html

Προθεσμία υποβολής : 20/06/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • 108 ΑΟΕ       
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7037.2021-ΚΗΜΔΗΣ      
  • ΕΕΕΣ      
  • ΜΕΛΕΤΗ 9.2021-S      
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 9.2021 - ok      
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-S      
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_      
  • ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_      
2021-05-12T14:26:02+00:00 Μάιος 12th, 2021|
Επιστροφή