Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 79/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
79/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-03-18 11:23
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκτακτη αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  σύμφωνα με την από 16-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου ως ακολούθως :

Ως προς το σκέλος των Εσόδων

Δημιουργεί και ενισχύει

  • τον Κ.Α. 1219.002 με τίτλο «΄Εκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19’’ με το ποσόν των 40.000,00 €.

Μεταφέρει στο  αποθεματικό το ποσόν των 40.000,00 € και από εκεί ισόποσα :

Ως προς το σκέλος των Εξόδων

Δημιουργεί και ενισχύει

  • τον Κ.Α. 15-6635.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» με το ποσόν των 24.800,00 €
  • τον Κ.Α. 15-6274.002 με τίτλο «Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών χώρων προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» με το ποσόν των 15.200,00 €.

Από τις ανωτέρω μεταβολές εσόδων – εξόδων το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 θα αυξηθεί κατά 40.000,00 €.

 

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

 

2020-03-18T11:23:48+00:00 Μάρτιος 18th, 2020|
Επιστροφή