Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 170/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
170/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 04:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες εφέσεις του Δήμου κατά της FULGOR A.E. λόγω επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να προβεί προς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης  στην υποβολή δηλώσεων παραιτήσεως από το δικόγραφο εκάστης εφέσεως για τις εκκρεμούσες υποθέσεις και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή υπόθεση προσδιοριστεί στο ως άνω δικαστήριο.

Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

2018-07-28T14:38:25+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή