Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 169/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
169/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 04:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εφέσεως Παναγιώτη Καραμιχάλη του Ιωάννη κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου στην προκείμενη υπόθεση την κα Μπερσίμη Σοφία, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπίον του Τριμ. Διοικ. Εφετείου Τρίπολης στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία συζήτησης της με αριθμό καταχώρησης ΕΦ5/31-03-2017 έφεσης του Καραμιχάλη Παναγιώτη του Ιωάννη κατά του Δήμου μας και της υπ΄αριθμ. Α391/2016 απόφασης του Τριμ. Διοικ. Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναφορικά με ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του επί της οδού Ποσειδώνος 49 στο Λουτράκι, καθώς και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή συζήτησή της,  και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σε αυτήν, εντολής μας.

Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

2018-07-28T14:36:02+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή