Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 167/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
167/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 02:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν της από 02/07/2018 έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας, αναφορικά με το χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση «Σκούρτιζα» στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεώργιο, προκειμένου να αναλάβει όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου ενέργειες, κατόπιν της από 02/07/2018 έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας, με την οποία βεβαιώθηκε η παράβαση εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση «Σκούρτιζα» στο Λουτράκι, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα.  

 

Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2018-08-08T02:08:02+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή