Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 160/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
160/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 01:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:
α) προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (Κ.Α. 10-7135.001),
β) προμήθειας κλιματιστικών (Κ.Α. 10-7133.002).

Περίληψη:

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως εξής:

 

α) 10-7135.001, για την προμήθεια δύο (2) τροφοδοτικών IKUSI CFP 900 και την εγκατάστασή τους, συνολικής δαπάνης #620,00# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10319/26-06-2018 Τεχνική Έκθεση Προϋπολογιστικό Πίνακας της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας.

β) 10-7133.002, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού σε γραφείο του 2ου ορόφου στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου, συνολικής δαπάνης #545,60# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11572/18-07-2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

  • Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

 

2018-08-08T01:57:40+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή