Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 159/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
159/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-26 03:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την έκτακτη – προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Κ.Α. 00-6731.004 και 00-6731.005).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού  80.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00-6731.004 και 00-6731.005 του σκέλους των εξόδων τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού  ως ακολούθως

 

Κ.Α. 00-6731.004 Προαιρετική επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου         40.000,00 €

Κ.Α. 00-6731.005 Προαιρετική επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου         40.000,00 €

Σύνολο         80.000,00 €

για την έκτακτη – προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας προς κάλυψη έκτακτων αναγκών τους.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των  σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

2018-07-28T14:48:32+00:00 Ιούλιος 26th, 2018|
Επιστροφή