Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 158/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
158/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 01:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 20-6263.001).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, συνολικής δαπάνης #3.896,85# € (τριών χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών), ήτοι

 

  • 3.067,91 €, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 48, 49, 50, 51, 52/11-07-2018 &
  • 828,94 € σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 53/12-07-2018

Δελτία Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

2018-08-08T01:54:03+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή