Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 155/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
155/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 01:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού τους 2018 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο»

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού #255.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.006 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού, για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής της πλατείας «Παυσανία» στο Σχοίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 & 2019 ως εξής:

 

  • στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό #60.000,00# €, ως όριο πληρωμής
  • στο έτος 2019 συνολικό ποσό #195.000,00# €.

Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, που αφορά την υλοποίηση της δαπάνης αυτής, θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

 

  • Διαθέτει πίστωση ποσού #60.000,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.006 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής της πλατείας «Παυσανία» στο Σχοίνο.
  • Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

 

2018-08-08T01:48:33+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή